Regulamin programu partnerskiego

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO HONEY COMBINATION

 I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Honey Combination (dalej „Program”) jest Michał Urban prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Honey Polska”, ul. Fiołkowa nr 9, 55-300 Środa Śląska, NIP: 9131622385, Regon: 367298191 (dalej „Organizator”).
 2. Program jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Program rozpoczyna się z dniem 26.05.2023 r.
 3. Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie (również w przypadku użycia tych wyrażeń w liczbie pojedynczej lub mnogiej):
  1. Aplikacja – bezpłatna aplikacja mobilna Honey Combination, działająca na urządzeniach mobilnych wyposażonych w system Android lub iOS, za pomocą której Uczestnicy mogą dokonać rejestracji w Programie, a także uzyskiwać informacje na temat przebiegu Programu, w tym liczby zdobytych Punktów oraz aktualnego Katalogu Nagród; dostawcą Aplikacji jest podmiot zewnętrzny; dostęp do Aplikacji można uzyskać poprzez pobranie go za pomocą kodu QR udostępnionego przez Organizatora lub za pośrednictwem linku,
  2. Katalog Nagród – zbiór nagród dostępnych w Aplikacji lub na Stronie Internetowej, z których Uczestnik posiadający wymaganą liczbę Punktów wybiera Nagrodę; aktualny Katalog Nagród można znaleźć pod linkiem w aplikacji
  3. Konkurs Rankingowy – akcja dodatkowa, polegająca na przyznaniu Nagród Specjalnych Uczestnikom, którzy w określonym przez Organizatora czasie zebrali największą liczbę Punktów w Programie,
  4. Konto – zespół funkcjonalności składających się na indywidualne konto Uczestnika, zakładane na podstawie wiadomości email przekazywanej przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, którego posiadanie jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie;
  5. Nagroda – nagroda rzeczowa lub voucher na zakupy produktów Honey Combination należne Uczestnikowi z tytułu osiągniecia wymaganej do jej odebrania liczby Punktów zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  6. Nagroda Specjalna – nagroda należna Uczestnikowi z tytułu osiągnięcia, w sposób określony w Regulaminie, największej liczby Punktów w ramach Programu, przyznawana w ramach Konkursu Rankingowego,
  7. Partner – podmiot gospodarczy współdziałający z Organizatorem w zakresie prowadzenia Programu, w szczególności poprzez obsługę programu (dostawcy oprogramowania służącego do prowadzenia Programu, podmioty zajmujące się wsparciem Organizatora w zakresie obsługi Programu i jego promocji),
  8. Punkty – jednostki przyznawane Uczestnikom w zamian za nabycie produktów Honey Combination, upoważniające do uzyskania Nagrody lub Nagrody Specjalnej w Programie.
  9. Strona Internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem: https://partner.honey4detailing.com/ wykorzystywana przez Organizatora dla celów Programu,
  10. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 k.c., nabywająca produkty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która przystąpiła do Programu poprzez założenie Konta.
 4. Celem Programu jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu produktów Organizatora, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. Program ma również na celu promocję Organizatora oraz oferowanych przez niego produktów.

II. Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne. Przystąpienie do Programu wymaga rejestracji Konta. Brak rejestracji skutkuje niemożliwością naliczania Punktów oraz otrzymania Nagród lub Nagród Specjalnych przewidzianych w Programie.
 2. W celu rejestracji Konta Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość elektroniczną na wskazany wcześniej adres email zawierającą link niezbędny do rejestracji. Rejestracja następuje zgodnie z instrukcją dostępną pod przesłanym linkiem.
 3. Uczestnik ma obowiązek uzupełnienia swoich danych w zakładce „Moje konto” w zakresie: nazwa firmy, NIP, adres, numer telefonu, niezwłocznie po pierwszym zalogowaniu się do Konta.
 4. W Programie nie mogą brać udziału:
  1. pracownicy Organizatora lub Partnera, w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
  2. osoby najbliższe w stosunku do osób wymienionych w ust. b powyżej, przy czym za osobę najbliższą uważa się osobę będącą małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.
 5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdej chwili jego trwania wybierając przycisk „Usuń konto” w zakładce „Moje konto”.
 6. Punkty zgromadzone przez Uczestnika i niewykorzystane do czasu rezygnacji zostaną anulowane wraz z usunięciem Konta. W przypadku ponownej rejestracji w Programie nie ma możliwości przeniesienia Punktów zebranych na poprzednim Koncie.

 III. Naliczanie Punktów

 1. Uczestnik uzyskuje Punkty w zamian za nabycie produktów Honey Comibnation. Z programu wyłączone są produkty „prywatnej marki” – realizowane na podstawie indywidualnych ustaleń.
 2. Punkty nalicza się za każdy pełny 1 zł netto na fakturze. Za każdy pełny 1 zł Uczestnik otrzyma 1 punkt w Aplikacji.
 3. Przyznanie punktów – punkty przyznawane będą po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie sumy zakupów netto dokonanych w danym miesiącu.
 4. Punkty zostaną przyznane do Aplikacji w ciągu 21 dni od daty zakończenia danego miesiąca.
 5. Niezależnie od Punktów otrzymywanych za nabycie produktów, Uczestnik może otrzymać dodatkowe Punkty na zasadach odrębnie ustalanych i ogłaszanych przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej lub Aplikacji, polegających na podjęciu określonych działań (aktywności). O możliwości uzyskania dodatkowych Punktów Organizator może poinformować Uczestnika także za pomocą wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub powiadomienia PUSH wysyłanego przez Aplikację, w formie komunikatów dostępnych w aplikacji i poprzez wiadomości w zakładce „Wiadomości” dostępnej po zalogowaniu, w zależności od zakresu udzielonych przez Uczestnika zgód oraz preferowanych przez niego form komunikacji.
 6. Punkty wygasają po upływie 365 dni od dnia ich przyznania, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Nagrody zgodnie z zasadami Programu. Punkty, które wygasły, nie będą widoczne na Koncie Uczestnika i nie mogą być wymienione na Nagrodę, ani Nagrodę Specjalną w Programie.
 7. Organizator ma prawo cofnąć naliczenie Punktów w przypadku:
  1. zrezygnowania Uczestnika z nabycia produktów, za które zostały naliczone Punkty, w szczególności w wyniku odstąpienia od umowy,
  2. złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny produktu – wówczas cofnięciu podlega jedynie część Punktów, proporcjonalnie do zakresu obniżenia ceny.
 8. Za zakup produktów wykonane za pośrednictwem vouchera dostępnego w Katalogu Nagród Uczestnik nie otrzymuje punktów w Programie.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo odmowy wydania Nagrody lub Nagrody Specjalnej w przypadku zalegania przez Uczestnika z płatnością jakichkolwiek należności względem Organizatora.
 10. Punkty nie mogą zostać nabyte za gotówkę, ani nie podlegają wymianie na pieniądze – nie stanowią pieniądza elektronicznego.

IV. Nagrody

 1. Uczestnik może wymienić zebrane na Koncie Punkty na Nagrody, składając odpowiednie zamówienie poprzez Aplikację lub Stronę Internetową. Informacja o liczbie Punktów wymaganych do wymiany na daną Nagrodę znajduje się w Katalogu Nagród. Doręczenie Nagród do Uczestnika następuje na koszt Organizatora.
 2. W przypadku nagród w postaci voucherów podczas składania zamówienia należy poinformować, że zamówienie będzie rozliczone na podstawie voucheru oraz podanie numeru identyfikacyjnego vouchera.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Katalogu Nagród, w tym poprzez zmianę dostępnych Nagród oraz wymaganej do wymiany liczby Punktów. Wprowadzone zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania w Katalogu Nagród.
 4. Punkty wymieniane są na Nagrody zgodnie z chronologią ich naliczania w Programie – wymianie podlega właściwa liczba Punktów zgromadzonych najwcześniej.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody.
 6. Nagroda rzeczowa zostaje wydana Uczestnikowi przez Organizatora w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, chyba że wskazany zostanie inny termin. Wydanie nagrody następuje poprzez dostarczenie Nagrody pod wskazany przez Uczestnika w Koncie adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na zlecenie i koszt Organizatora.
 7. Voucher zostaje wydany Uczestnikowi przez Organizatora w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, chyba że wskazany zostanie inny termin. Wydanie nagrody następuje poprzez dostarczenie Nagrody drogą elektroniczną pod wskazany przez Uczestnika w Koncie adres email.
 8. Nagrody rzeczowe będą przekazywane Uczestnikom w kwocie 0,01 zł wraz z fakturą z terminem płatności 14 dni.
 9. W przypadku, gdy wysłana przez Organizatora Nagroda nie zostanie podjęta przez Uczestnika, Organizator będzie przechowywał ją przez okres 30 dni. Jeżeli Uczestnik skontaktuje się z Organizatorem w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu, przesyłka zostanie nadana do Uczestnika drugi raz. Koszty ponownej przesyłki obciążają Uczestnika.
 10. W trakcie odbierania nagrody Uczestnik obowiązany jest sprawdzić, czy jest ona zgodna z zamówieniem i czy nie nosi na sobie śladów zniszczenia. Jeśli nagroda została uszkodzona w czasie transportu, należy zażądać sporządzenia pisemnego protokołu przez przedstawiciela operatora pocztowego lub firmy kurierskiej i odmówić odbioru nagrody.
 11. Wygląd Nagród może się nieznacznie różnić od prezentowanego w Katalogu Nagród. Organizator zastrzega, że informacje o Nagrodach (parametry techniczne, kształt, wymiary) prezentowane w Katalogu Nagród lub innych wszelkich materiałach opublikowanych przez Organizatora, wskazują wyłącznie na rodzaj Nagrody i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 12. Warunkiem odbioru Nagrody, w tym Nagrody Specjalnej jest uzupełnienie danych osobowych przez Uczestnika w zakładce „Moje konto” w zakresie określonym w pkt II ust. 3 Regulaminu.

V. Konkurs Rankingowy

 1. W trakcie trwania Programu Organizator może organizować Konkursy Rankingowe, polegające na przyznaniu Nagrody Specjalnej Uczestnikom, którzy w określonym przez Organizatora czasie zajęli wskazane przez Organizatora miejsce w rankingu punktów zebranych od dnia rozpoczęcia Konkursu Rankingowego do dnia jego zakończenia.
 2. Ogłoszenia o Konkursie Rankingowym oraz możliwej do uzyskania Nagrodzie Specjalnej będą każdorazowo publikowane przez Organizatora w Aplikacji oraz na Stronie Internetowej. Organizator może również poinformować Uczestnika Konkursie Rankingowym za pomocą wiadomości SMS, wiadomości e-mail, komunikatów w Aplikacji lub powiadomienia PUSH wysyłanego przez Aplikację, w zależności od zakresu udzielonych przez Uczestnika zgód oraz preferowanych przez niego form komunikacji.
 3. W ramach Konkursu Rankingowego Organizator umieści na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji ranking Uczestników z największą liczbą uzyskanych Punktów w sposób zanonimizowany dla pozostałych Uczestników Konkursu Rankingowego. Wymiana Punktów zdobytych w czasie Konkursu Rankingowego na Nagrody pozostaje bez wpływu na ogólną liczbę Punktów biorących udział w Konkursie Rankingowym.
 4. Punkty biorące udział w Konkursie Rankingowym są sumą wszystkich punktów, które Uczestnik zebrał w czasie od rozpoczęcia do zakończenia danego Konkursu Rankingowego, niezależnie od tego czy punkty w międzyczasie zostały wymienione na nagrody standardowe.
 5. Punkty zebrane przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu Rankingowego i nie wymienione na Nagrody do czasu rozpoczęcia kolejnego Konkursu Rankingowego nie podlegają sumowaniu z Punktami zebranymi w ramach kolejnego Konkursu Rankingowego, w tym nie wpływają na pozycję Uczestnika w rankingu.
 6. Zwycięzca Konkursu Rankingowego zostanie powiadomiony o wygranej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu Rankingowego.
 7. Do zasad przyznawania oraz wydawania Nagród Specjalnych stosuje się odpowiednio postanowienia pkt V Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że wydanie Nagrody Specjalnej może także nastąpić poprzez przesłanie Uczestnikowi drogą elektroniczną, przesyłką pocztową lub kurierską dokumentu uprawniającego do realizacji Nagrody Specjalnej, w przypadku gdy Nagroda Specjalna ma inny charakter niż nagroda rzeczowa, pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika wymogów formalnych związanych ze skorzystaniem z takiej Nagrody.
 8. W przypadku, gdy Uczestnik uprawniony do Nagrody w Konkursie Rankingowym nie będzie miał możliwości skorzystać z tej Nagrody z przyczyn formalnych, zdrowotnych lub osobistych, zostanie ona przydzielona kolejnemu Uczestnikowi według listy rankingowej.
 9. Organizator jest uprawniony zorganizować kolejne Konkursy Rankingowe informując Uczestników o tym fakcie poprzez komunikaty dostępne w za pośrednictwem Strony Internetowej i Aplikacji bez konieczności wprowadzania zmiana w Regulaminie. Informacja o Nagrodach Specjalnych wraz z warunkami ich otrzymania zostanie zamieszczona w ogłoszeniu o Konkursie Rankingowym.
 10. W przypadku ogłoszenia przez Organizatora kolejnych Konkursów Rankingowych do ich przeprowadzenia zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego rozdziału z zastrzeżeniem odrębnych postanowień zawartych w treści ogłoszenia o Konkursie Rankingowym wydanego przez Organizatora.

VI. Konkurs Rankingowy „Wyścig do Las Vegas”

 1. Organizator ogłasza Konkurs Rankingowy „Wyścig do Las Vegas” trwający od dnia 26.05.2023r. do dnia 15.09.2023 r.
 2. Nagroda Specjalna w Konkursie Rankingowym „Wyścig do Las Vegas” jest przyznawana Uczestnikom, którzy zebrali największą liczbę Punktów w Programie – zajęli I i II miejsce w rankingu.
 3. Uczestnik, który zdobędzie najwięcej punktów od dnia startu Konkursu Rankingowego „Wyścig do Las Vegas” do dnia 15.09.2023 r. otrzyma od Organizatora Nagrodę Specjalną w postaci wyjazdu na jedno z dwóch wydarzeń:
  1. targi Sema Show Las Vegas (termin wydarzenia: 31.10 – 03.11),
  2. targi Automechanik Dubai (termin wydarzenia: 02.10 -04.10).
 4. Uczestnik, który zdobędzie I miejsce w rankingu będzie mógł wybrać, którą z Nagród Specjalnych (wydarzeń) otrzyma. Uczestnikowi, który zdobędzie II miejsce w rankingu zostanie przydzielona Nagroda Specjalna w postaci wyjazdu na wydarzenie, które nie zostało wybrane przez zwycięzcę rankingu.
 5. W ramach Nagrody Specjalnej Organizator pokrywa (w przypadku każdej z nagród) następujące wydatki (dla jednej osoby): bilet lotniczy, bilet wstępu na targi, noclegi w hotelu w okresie na jeden dzień przed rozpoczęciem wydarzenia oraz do jednego dnia po jego zakończeniu. Organizator pokrywa ww. wydatki wyłącznie w zakresie jednej osoby – nagrodzonej w Konkursie.
 6. Uczestnik jest zobowiązany wskazać osoby, które skorzystają z Nagrody Specjalnej w terminie 5 dni od dnia zakończenia Konkursu Rankingowego.
 7. Warunkiem skorzystania z Nagrody Specjalnej przez osobę wskazaną przez Uczestnika w postaci wyjazdu na targi Sema Show Las Vegas jest posiadanie przez taką osobę ważnego paszportu biometrycznego (data ważności nie krótsza niż 6 miesięcy przed datą powrotu) oraz posiadanie szczepienia COVID zgodnie z wytycznymi rządu Stanów Zjednoczonych aktualnymi na dzień przyznania nagrody i wylotu oraz podanie Organizatorowi dodatkowych danych dotyczących osoby, która ma zrealizować Nagrodę Specjalną takich, jak numer PESEL, numer paszportu itp. w terminie wskazanym odrębnie przez Organizatora.
 8. Uczestnikowi, który zajmie I lub II miejsce w Konkursie Rankingowym, przysługuje Nagroda Specjalna za osiągnięcie każdej wielokrotności ilości 100 000 punktów (w przypadku osiągnięcia 200.000 punktów Uczestnik jest uprawniony do wyjazdu na targi dla 2 osób, w przypadku osiągnięcia 300.000 punktów 3 osób itd.).
 9. Uczestnik, któremu przysługuje kilka Nagród Specjalnych jest zobowiązany wybrać Nagrody Specjalne na to samo wydarzenie.
 10. W przypadku każdej z Nagród Specjalnych należy uwzględnić czas podróży, który, w zależności od połączeń lotniczych, może potrwać 1-2 dni.
 11. Zwycięzca Nagrody Specjalnej otrzyma również nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej. Organizator pobierze od zwycięzcy Konkursu Rankingowego wartość nagrody pieniężnej w celu pokrycia podatku dochodowego od nagrody. Organizator wystawi stosowne dokumenty księgowe i deklaracje podatkowe w celu rozliczenia podatku dochodowego.

 VII. Czas trwania Programu

 1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program w dowolnym czasie, o czym poinformuje Uczestników za pośrednictwem Aplikacji oraz Strony Internetowej z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Organizator może również poinformować Uczestnika o zawieszeniu lub zakończeniu Programu za pośrednictwem wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub powiadomienia PUSH wysyłanego przez Aplikację, w zależności od zakresu udzielonych przez Uczestnika zgód oraz preferowanych przez niego form komunikacji.
 3. W przypadku zakończenia Programu Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem uzyskali liczbę Punktów umożliwiających ich wymianę na Nagrodę wybraną z Katalogu Nagród powinni w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia Programu, przeprowadzić procedurę zamówienia Nagrody, o której mowa w pkt IV Regulaminu.
 4. W przypadku, gdy w chwili zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik nie zebrał liczby punktów pozwalających na zamianę na Nagrody lub nie zamienił posiadanych punktów na Nagrody przed tą datą, zebrane punkty nie zostają zwrócone w formie rzeczowej, ani nie podlegają wymianie na gotówkę.

VIII. Dane osobowe

 1. Uczestnicy Programu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach związanych z Programem. Administratorem danych osobowych będzie Michał Urban prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Honey Polska”, ul. Fiołkowa nr 9, 55-300 Środa Śląska, NIP: 9131622385(dalej: Administrator).
 2. Administrator, w celu realizacji Programu oraz przekazania Nagród lub Nagród Specjalnych, przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: nazwa firmy, NIP, imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres e-mail. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora do czasu złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie, zakończenia Programu lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Programu.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik otrzyma w Programie Nagrodę lub Nagrodę Specjalną, jego dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym Uczestnik otrzymał Nagrodę lub Nagrodę Specjalną.
 4. Dane osobowe uczestników w zakresie wskazanym w ust. 2 i 3 powyżej są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji Programu, w tym Partnerzy).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Programie i otrzymania Nagrody.
 7. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W celu wykonania praw wskazanych powyżej Uczestnik Programu powinien skontaktować się
  z Administratorem korzystając z następującego adresu e-mail: program@honey4detailing.com

IX. Rękojmia

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Jeżeli Nagroda ma wadę, Uczestnik może złożyć oświadczenie o obniżeniu liczby Punktów wymienionych na Nagrodę albo oświadczenie o odstąpieniu od wymiany Punktów na Nagrodę, chyba że Organizator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika wymieni wadliwą Nagrodę na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Nagroda była już wymieniona lub naprawiana przez Organizatora albo Organizator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Nagrody na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Obniżona liczba Punktów wymieniona na Nagrodę powinna pozostawać w takiej proporcji do liczby Punktów, w jakiej wartość Nagrody z wadą pozostaje do wartości Nagrody bez wady.
 4. Jeżeli Nagroda Specjalna ma wadę, Uczestnik może żądać wymiany Nagrody Specjalnej na wolną od wad albo usunięcia wady. Organizator jest obowiązany wymienić wadliwą Nagrodę Specjalną na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika.
 5. Do sposobu składania oraz rozpatrywania reklamacji dotyczących wad Nagród oraz Nagród Specjalnych stosuje się odpowiednio postanowienia pkt X Regulaminu.

X. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu, można składać w formie pisemnej na adres „Honey Polska”, ul. Fiołkowa nr 9, 55-300 Środa Śląska lub przesłać za pośrednictwem wiadomości e-miał na adres kamil@honey4detailing.com
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać co najmniej następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, adres e-mail, telefon, zdjęcie reklamowanej Nagrody oraz opis i powód reklamacji, a także treść żądania.
 3. Po otrzymaniu reklamacji przez Organizatora, Uczestnik otrzyma na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia reklamacji. Wiadomość e-mail będzie zawierała numer reklamacji, na który należy powoływać się przy kontakcie pisemnym, mailowym lub telefonicznym z Organizatorem.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji. Dzień otrzymania reklamacji przez Organizatora zostanie wskazany w wiadomości potwierdzającej złożenie reklamacji.
 5. W przypadku, gdy ze względu na charakter zgłoszenia reklamacyjnego, reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona w terminie wskazanym w ust. 4, Uczestnik zostanie poinformowany o szacunkowym terminie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 6. Organizator informuje, że Uczestnicy mają możliwość poddania sporów wynikłych w związku z uczestnictwem w Programie pod rozstrzygnięcie stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Programu dostępny pod linkiem w aplikacji lub linkiem na stronie internetowej,
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje z 7-dniowym wyprzedzeniem na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji.
 3. Przystąpienie do Programu stanowi wyrażenie zgody na określone w Regulaminie zasady jego przebiegu i organizacji.
 4. Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej, Konta lub Aplikacji w całości lub w części ich funkcjonalności, w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych i w zakresie do tego niezbędnym. Organizator poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych pracach serwisowych poprzez ogłoszenie na Stronie Internetowej lub w Aplikacji.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony Internetowej, Konta lub Aplikacji z powodu wystąpienia siły wyższej lub innych wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności takich, jak istotne zmiany w prawie, powodzie, pożary, wojny, katastrofy naturalne, strajki, istotne akty rządowe lub samorządowe, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub usług telekomunikacyjnych, zaburzenia w pracy systemów komputerowych, włączając w to utratę danych.
 7. W przypadku, gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z otrzymaniem Nagrody lub Nagrody Specjalnej przez Uczestnika Programu wiąże się obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych związanego z wartością Nagrody, Uczestnik Programu otrzymuje dodatkową nagrodę w kwocie odpowiadającej wartości należnego podatku. Kwota ta ulega automatycznemu pobraniu przez Organizatora na poczet należnego podatku i zostaje odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego.
 8. Organizator oświadcza, że Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą wyłaniania zwycięzcy przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Find distributor

Nasze produkty dostępne są w
11 krajach na świecie
23 sklepach w Polsce