Polityka prywatności programu partnerskiego

POLITYKA PRYWATNOŚCI PROGRAMU PARTNERSKIEGO HONEY COMBINATION

Ten dokument, zwany dalej „Polityką Prywatności”, opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, w szczególności gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników strony internetowej partner.honey4detailing.com zwanych dalej „Użytkownikami”. Polityka Prywatności obejmuje swoim zakresem dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Michał Urban prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Honey Polska”, ul. Fiołkowa nr 9, 55-300 Środa Śląska, NIP: 9131622385, Regon: 367298191 zwany dalej „Administratorem”.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących w tym zakresie praw możesz się kontaktować się z nami drogą mailową na adres: program@honey4detailing.com

Jako Administrator przestrzegamy zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, odpowiednio zabezpieczając dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do tych danych przez osoby trzecie.
W szczególności podejmujemy następujące działania zapewniające bezpieczeństwo Twoich danych: szyfrowanie danych, archiwizacja danych, zapewnienie poufności, integralności, dostępności oraz odporności systemów i usług przetwarzania, jak również dokonywanie oceny środków zabezpieczających te dane.

Dane osobowe Użytkownika, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,  adres zamieszkania będą przetwarzane w celu obsługi oraz realizacji Programu partnerskiego Honey Combination (dalej: Program). Przetwarzane będą również dane osobowe osób, które realizują nagrody przyznane Użytkownikom w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, PESEL, numer dokumentu podróży itp. Ponadto dane te będą wykorzystywane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, w celach archiwalnych, analitycznych, księgowych, a także w celu oferowania Użytkownikom przez Administratora usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) w przypadku wyrażenia przez nich zgody na takie działanie.

Dane w wymienionych powyżej celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c lub f RODO, a zatem, gdy: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO).

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie tego, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak również uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach tych odbiorców, planowanym okresie przechowywania Danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Ponadto jesteś uprawniony do otrzymania od nas kopii przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych (art. 16 RODO).

Masz prawo od sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli uznasz, że są one nieprawidłowe oraz do uzupełnienia Twoich danych w przypadku, gdy są niekompletne. Najłatwiej zrobić to za pośrednictwem Aplikacji lub Strony Internetowej albo kontaktując się z nami na adres e-mail: program@honey4detailing.com

Prawo usunięcia danych (art. 17 RODO).

Możesz żądać usunięcia przez nas Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofniesz zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; sprzeciw musi zostać uznany za zasadny w świetle RODO,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; w niektórych przypadkach możemy wymagać, aby stan ten został ustalony na podstawie odpowiedniego orzeczenia lub decyzji organu.

Pomimo zgłoszonego przez Ciebie żądania usunięcia Twoich danych osobowych, możemy przechowywać niektóre dane osobowe niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jak również w zakresie przewidzianym przez stosowne przepisy prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).

Przysługuje Ci uprawnienie do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Z uprawnienia tego możesz skorzystać, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, przy czym sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są Ci one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy powoływane przez nas prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw zgłaszającego sprzeciw.

W przypadkach określonych w RODO ograniczenie to może jednak nie nastąpić (np. gdy dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy, jak również gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać dane, które Ciebie dotyczą w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz również przesłać te dane innemu administratorowi.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

W przypadku, gdy podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowią cele wynikające
z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub interesów osoby trzeciej, jesteś uprawniony do złożenia sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
W przypadku złożenia przez Ciebie sprzeciwu dokonujemy analizy przedstawionej przez Ciebie szczególnej sytuacji w kontekście prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienie nie przysługuje jeśli przetwarzanie Danych wynika z konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Danych osobowych narusza RODO.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdym momencie możesz cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane na jej podstawie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
 • podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzenia Programu;
 • dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację Programu (skorzystanie z nagrody), zapewnienie funkcjonalności strony internetowej partner.honey4detailing.com lub aplikacji mobilnej oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności podmioty świadczące usługi IT, dostawcy usług księgowych, doradczych i prawnych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy).

Administrator nie będzie zezwalać na przekazywanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że podejmie on środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie tych danych jest zgodne z przepisami. Środki te mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.

Administrator korzysta również z usług podmiotów, dzięki którym weryfikuje między innymi jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej partner.honey4detailing.com oraz bada sposób, w jaki Użytkownicy trafili na wskazaną witrynę. Przedmiotowa analiza jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców danych usług. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji Użytkowników w celu dostosowania tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów. Administrator może kierować do Użytkowników dedykowane i spersonalizowane materiały reklamowe.

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do obsługi Programu, a także kierowania do Ciebie informacji i treści handlowych, a po cofnięciu zgody do otrzymywania takich informacji – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą zostać skierowane wobec Administratora lub jakie może podnosić Administrator. Twoich danych nie będziemy zatem przetwarzać dłużej niż 6 lat od zakończenia Programu lub działań podjętych na twoje żądanie. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych zgodą będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody, a po jej cofnięciu do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą zostać skierowane wobec Administratora lub jakie może podnosić Administrator.

 

INFORMACJE HANDLOWE

Administrator ma prawo do wysyłania informacji handlowych osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na ich otrzymywanie.

Pod pojęciem informacji handlowych rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Programu, jak i usług lub towarów oferowanych przez Administratora (np. zmiany oferty, promocje), mające charakter niekomercyjny lub komercyjny.

Podejmujemy starania, aby informacje handlowe kierowane do Użytkowników były dla nich interesujące. Dbamy również o to, aby objętość tych informacji była możliwie ograniczona, zaś same wiadomości wysyłane sporadycznie.

Find distributor

Nasze produkty dostępne są w
11 krajach na świecie
23 sklepach w Polsce